امور مشتریان

اطلاع رسانی مشتریان

نکات ضروری جهت اطلاع رسانی مشتریان :

مالکان محترم خودروی ام جی

به منظور ارائه خدمات مناسب و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق شما مالکان محترم ، موارد ذیل جهت یادآوری اعلام می گردد :

1. انجام سرویس های ادواری در بازه های مشخص مندرج در کارت گارانتی ، جهت پایداری گارانتی

2. جهت اطلاع از آخرین وضعیت عاملیتهای مجاز به سایت رسمی شرکت مراجعه شود.

3. دریافت فاکتور رسمی شرکت مدیاموتورز پس از انجام هرگونه خدمات در عاملیتهای مجاز ( مطابق با نمونه مندرج در سایت )

4. جلوگیری از انجام موتورشویی و هرگونه تغییر در استانداردهای خودرو

5. مراجعه به عاملیتهای مجاز مدیاموتورز جهت پایداری گارانتی و هماهنگی و رزرو نوبت قبل از مراجعه حضوری