خدمات پس از فروش

گارانتی


شرایط و ضوابط کلی گارانتی:
مدت زمان گارانتی: کلیه خودروهای ام جی به مدت 5 سال از تاریخ تحویل به اولین مالک یا 150.000 کیلومتر (هر کدام که زودتر فرا برسد ) مطابق شرایط و آیین نامه های مربوطه، تحت پوشش خدمات گارانتی می باشند.
ضمانت رنگ: ضمانت رنگ شامل آسیبهای رنگ و خوردگی ( غیر از سوراخ شدگی و سوختگی )  برای تمام مدلهای خودرو ام جی ، 36 ماه بدون محدودیت کیلومتر می باشد.
 
ضمانت خدمات: خدمات ارائه شده در عاملیت های مجاز شرکت به مدت 2 ماه یا 3000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) دارای ضمانت می باشد.
ضمانت قطعات: قطعات ارایه شده در عاملیت های مجاز شرکت به مدت 6 ماه یا 10000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) دارای ضمانت می باشد.