گارانتی

گارانتی

گارانتی
چهارشنبه6شهريور1398 ساعت 18:43
شرایط و ضوابط کلی گارانتی:
مدت زمان گارانتی: کلیه خودروهای ام جی به مدت 5 سال از تاریخ تحویل به اولین مالک یا 150.000 کیلومتر (هر کدام که زودتر فرا برسد ) مطابق شرایط و آیین نامه های مربوطه، تحت پوشش خدمات گارانتی می باشند.
ضمانت رنگ: ضمانت رنگ شامل آسیبهای رنگ و خوردگی ( غیر از سوراخ شدگی و سوختگی )  برای تمام مدلهای خودرو ام جی ، 36 ماه بدون محدودیت کیلومتر می باشد.
 
ضمانت خدمات: خدمات ارائه شده در عاملیت های مجاز شرکت به مدت 2 ماه یا 3000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) دارای ضمانت می باشد.
ضمانت قطعات: قطعات ارایه شده در عاملیت های مجاز شرکت به مدت 6 ماه یا 10000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) دارای ضمانت می باشد.
 
موارد لغو گارانتی:
1- ماندگاری گارانتی هر قسمت ازخودرو، مشروط به انجام تمام سرویس های دوره ای آن در نمایندگی های مجاز شرکت مدیاموتورز میباشد، که در دفترچه راهنما با بازه های زمانی، مشخص شده است. در صورت انجام نشدن حتی 1 سرویس در زمان و کیلومتر تعیین شده گارانتی مربوط به آن قسمت ( مطابق با چک لیست همان سرویس ) باطل می گردد.

2- تمام خودرو های ام جی باید از بنزین سوپر استفاده نمایند. در شرایط نبود بنزین سوپر باید از اکتان های مورد تائید شرکت استفاده گردد در غیر اینصورت اگر آسیبی به موتور خودرو وارد گردد گارانتی موتور ازبین رفته وهزینه تعمیرات به عهده مشتری می باشد.